• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Çerçeve Statü

Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25522


GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1)
 
Amaç
Madde 1 ? Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarla, özerk federasyonların Genel Müdürlük ile Tahkim Kurulu arasındaki ilişkilerinin düzenlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 ? Bu Çerçeve Statü; Türkiye Futbol Federasyonu dışındaki özerk spor federasyonlarının genel kurulunu, yönetim kurulu ile diğer kurullarını, federasyon başkanını, federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, federasyonların çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 ? Bu Çerçeve Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 ? Bu Çerçeve Statüde geçen;
Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,
Özerk Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi federasyonu,
Uluslararası Federasyon: Özerk federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,
Spor Dalı: Özerk federasyona bağlı spor branşını,
ifade eder.
Teşkilat
Madde 5 ? Özerk federasyonların merkezi Ankara?dadır. Federasyon yurt içi teşkilatını ana statüsünde belirlenen esaslar dahilinde kurabilir.
Federasyonların merkez teşkilatı,
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu,
d) Disiplin ve/veya ceza kurulu,
e) Uluslararası federasyonun öngördüğü kurullar,
f) Hukuk, mali, tahkik, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer kurullar,
g) Genel sekreterlik,
h) İdari birimlerden,
teşekkül eder.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları federasyonca çıkarılacak ana statüde, diğer kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir.
Genel Kurul
Madde 6 ? (Değişik:RG-08/07/2006-26222)
Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Çerçeve Statü ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.
Özerk federasyonların genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise iki yılda bir yapılır.
Genel kurulun kaç üyeden oluşacağı ve bu üyelerin belirlenme yöntemleri federasyonun ana statüsünde yer alır. Genel kurul üye sayısı, ilgili spor dalında faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.
Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak onbeş üye,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,
d) Engelliler spor federasyonlarının seçiminde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,
e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,
f) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,
g) Branşlarında oy kullanmak üzere, bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,
h) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,
ı) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;
1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,
4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,
i) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
j) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,
k) Kulüp temsilcileri.
İl müdürlerinin tespitinde;
1) En fazla sporcusu olan üç il müdürü,
2) Bu fıkranın (1) nolu alt bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.
Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.
Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60?ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.
Ligi bulunan federasyonların genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin % 60?ı en üst lige katılan, %30?u federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, %10?u ise, mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.
Ligi bulunmayan federasyonlarda ise, her federasyonun özelliğine göre yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak ana statülerinde belirlenir.
Üniversite Sporları Federasyonu Genel Kurulunda;
a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler,
c) Bünyesinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fakültelere bağlı beden eğitimi ve spor bölümü bulunan üniversite bölüm müdürleri ile rektörce belirlenecek birer üye,
d) Diğer üniversitelerde ise; rektörlerince belirlenecek birer üye,
e) Üniversiteden mezun olmak kaydıyla yaz veya kış üniversiyad oyunlarında ilk üç dereceyi alan sporcular,
oy kullanır.
Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Kurulunda;
a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler,
c) Kura ile belirlenmek kaydıyla;
1) İl valilerinden onbeş üye,
2) İl belediye başkanlarından onbeş üye,
3) Beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlerinden onbeş üye,
4) Gençlik ve spor il müdürlerinden kırk üye,
5) İl temsilcilerinden otuz üye,
oy kullanır.
Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.
Genel Kurul Toplantıları
Madde 7 ? Olağan genel kurul; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik olmayan spor dallarında ise, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-08/07/2006-26222) Mali Genel Kurul ise, iki yılda bir yapılmak kaydıyla, federasyonların ana statüsünde belirtilen tarihte yapılır.
Olağanüstü genel kurul;
a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,
b) Federasyon yönetim kurulunun kararı,
c) Toplam delege sayısının en az % 40?ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,
üzerine toplanır.
(a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır.
Ancak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.
Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
Genel Kurulun Görevleri
Madde 8 ? Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak veya değiştirmek,
b) Başkan, yönetim, denetim, disiplin ve/veya ceza kurulu üyelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
d) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı - satımı ve kiralanması için yetki vermek,
e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,
f) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,
g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,
h) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,
i) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
ı) (Ek:RG-08/07/2006-26222) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,
(Değişik ikinci fıkra:RG-08/07/2006-26222) Yukarıdaki fıkranın (d), (h) ve (ı) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir.
Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, onbeş üyeden fazla, denetleme kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz.
Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşinin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.
Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
Madde 9 ? Genel kurul gündemi, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.
Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur.
Genel Kurul Üye Listesi
Madde 10 ? Genel kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi genel kurul tarihinden otuz gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.
Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Listenin ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir.
Genel kurul başkanlık divanının oluşumu, gündem, başkanlık divanının görev ve yetkileri, federasyon başkanlığına ve kurullara aday olma, seçimlerin yapılması, oyların tasnifi, seçim sonuçlarının ilanına ilişkin usul ve esaslar ana statüde düzenlenir.
Tahkim Kurulunun Görevleri
Madde 11 ? Tahkim Kurulu; özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.
Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, federasyonların ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.
Genel Müdürlük ile İlişkiler
Madde 12 ? Genel Müdürlük bütçesinden ilgili spor dalı için ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde ilgili branşın alt yapısına ve eğitimine ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak federasyon hesabına aktarılır.
Genel Müdürlük bütçesinden ilgili branşın alt yapısına ve eğitimine ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla yapılacak kaynak tahsislerinde;
a) Spor dalının olimpik olup olmadığı,
b) Faal sporcu ve kulüp sayısı,
c) Spor dalının Ülkemizin tanıtımına olan katkısı,
d) Projenin sponsorlar eliyle yürütülebilip yürütülemeyeceği,
hususları değerlendirilir.
Federasyonun talebi halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkuller bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsis edilebilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyon veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım - onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile özerk federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.
Söz konusu menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
Özerk federasyonların ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(Ek fıkra:RG-08/07/2006-26222) Özerk federasyonlar; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderirler.
Özerk Federasyonun Gelirleri
Madde 13 ? Özerk federasyonların gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,
c) Katılım payı,
d) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,
e) Sponsorluk gelirleri,
f) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,
g) Ceza ve itiraz gelirleri,
h) Yardım ve bağışlar,
i) Kira ve işletme gelirleri,
j) Diğer gelirler.
Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Harcamalara ilişkin usul ve esaslar ana statüde düzenlenir.
İhtilafların Çözümü
Madde 14 ? Özerk federasyonların denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile özerk federasyonlar arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve özerk federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.
Ana Statü ve Talimatlar
Madde 15 ? (Değişik:RG-24/12/2005-26033)
Özerk federasyonların genel kurullarınca hazırlanan ana statü, Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girer.
Ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlük ve ilgili federasyonun Internet sitelerinde ilan edilir.
Geçici Madde 1 ? (Değişik:RG-13/11/2004-25642)
Bu Çerçeve Statünün Resmi Gazete?de yayımlanmasından önce özerklik kararı Resmi Gazete?de yayımlanan federasyonların ilk genel kurulu Çerçeve Statüsünün yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde, Çerçeve Statüsünün yayımlanmasından sonra özerklik kararı Resmi Gazete?de yayımlanan federasyonların genel kurulları ise özerklik kararının Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.
Özerk federasyonların ilk genel kurul üyelerinin Çerçeve Statüye uygun olarak belirlenmesi, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile diğer iş ve işlemler Genel müdürlük bünyesinde oluşturulacak bir kurul marifetiyle yerine getirilir. Başkanlık divanı oluşturulduktan sonra bu kurulun görevi sonar erer.
(Ek fıkra:RG-08/07/2006-26222) İdari ve mali yönden özerkliğine karar verilen federasyon başkanlığının her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde federasyonun ilk genel kuruluna kadar gerçekleştirilecek olan iş ve işlemleri Genel Müdürlükçe oluşturulan kurul tarafından yürütülür.
Ek Madde 1 ?(Ek:RG-05/01/2005-25691) Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında; Genel Müdür yardımcısı, kurul veya daire başkanı, I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, federasyon genel sekreteri, il müdürü veya şube müdürü görevinde bulunanlar seçimle ilgili adaylık başvurularının yapıldığı tarihte idari görevlerinden ayrılmadıkça Federasyon Başkanlığına aday olamazlar.
Ek Madde 2 ? (Ek:RG-24/12/2005-26033)
Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramış olanlar federasyon başkanlığına aday olamazlar.
Adaylarda aranacak diğer şartlar ise federasyonların ana statülerinde belirtilir."
Yürürlük
Madde 16 ? Bu Çerçeve Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 ? Bu Çerçeve Statü hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
________________
(1) Bu Statüde değişiklik yapan 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Statü; 10/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0